หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
วันปิยมหาราช
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบลวังแดง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัด ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
งานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามวิถีหมู่บ้านรักษาศีลห้า วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 ในพื้นที่ตำบลวังแดง จำนวน 12 ราย
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2563 ภายในบริษัท ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าววังแดง)
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
อบต.วังแดง สนับสนุนรถน้ำ เพื่อฉีดล้างทำความสะอาดโบสถ์วัดวังแดงใต้
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอท่าเรือ พร้อมกิ่งกาชาดอำเภอท่าเรือ ลงพื้นที่ มอบบ้านกาชาดให้กับนายประถม เขมารมย์ ราษฎรหมู่ที่ 8 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายชวลิต แสงไพโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
อบต.วังแดง ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาทำลายเชื้อโรคเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและชุมชนป้องกันการติดต่อและการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามจุดพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ณ.วัดใหม่โพธิ์เย็น
ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563


   
   
   
 
ธนาคารขยะ อบต.วังแดง รับซื้อขยะจากสมาชิกและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดงที่คัดแยกขยะไว้แล้วนำมาขายให้กับ ธนาคารขยะ อบต.วังแดง
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563


   
   
   
 
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี 561
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2561


   
   
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2561


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562


   
   
   
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการจมน้ำของเด็ก
ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1/2561
ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2561


   
   
   
 
โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2561


   
   
   
 
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561


   
   
   
 
กิจกรรมทำบุญสำนักงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560


   
   
   
 
พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย 2561
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561


   
   
   
 
กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจผู้ยากไร้ ร่วมกับ พมจ.พระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย