หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.วังแดง
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงาน 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2561


   
   
   
 
พิธีมอบดอกไม้จันทน์ และสวดมนต์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560


   
   
   
 
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561


   
   
   
 
โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้กับผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง
ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2559


   
   
   
 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560


   
   
   
 
ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560


   
   
   
 
พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560


   
   
   
 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ประจำปีงบประมาณ 2559
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560


   
   
   
 
โครงการทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560


   
   
   
 
ศึกษาดูงานธนาคารขยะ ณ ชุมชนโพธฺ์ซ้ายร่มเย็น
ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561


   
   
   
 
ผ้าป่าขยะ ตำบลวังแดง
ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561


   
   
   
 
การดำนินการโครงการจัดทำดอกไม้จันทน์
ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2560


   
   
   
 
เข้าแถวเคารพธงชาติ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561


   
   
   
 
โครงการอาสาน้อยพัฒนาพื้นที่สาธารณะตำบลวังแดง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560


   
   
   
 
โครงการ To Be Number One ปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
โครงการบรรยากาศดี๊ดีที่ริมบึง (วังแดง)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558