หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.วังแดง
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี 561
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2561


   
   
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2561


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2561


   
   
   
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการจมน้ำของเด็ก
ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1/2561
ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2561


   
   
   
 
โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2561


   
   
   
 
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561


   
   
   
 
กิจกรรมทำบุญสำนักงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560


   
   
   
 
พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย 2561
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561


   
   
   
 
กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจผู้ยากไร้ ร่วมกับ พมจ.พระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561


   
   
   
 
โครงการวันเด็ก 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2561


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงาน 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2561


   
   
   
 
พิธีมอบดอกไม้จันทน์ และสวดมนต์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560


   
   
   
 
โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้กับผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง
ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2560


   
   
   
 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560


   
   
   
 
ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2560


   
   
   
 
พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2560


   
   
   
 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ประจำปีงบประมาณ 2559
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย