หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.วังแดง
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
  อสม. อบต.วังแดง: ท่าเรือ : www.wangdaeng.go.th
 
     
 
 
  ความเป็นมาสภาเด็กและเยาวชน

 • สืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาเยาวชน และการสัมมนาวันเยาวชนแห่งชาติ : เสียงสะท้อนจากเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี ๒๕๔๗เยาวชนได้เสนอความต้องการให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติขึ้นคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๔๗ ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) ดำเนินโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนำร่อง ในปีพ.ศ. ๒๕๔๗ รวม ๔ จังหวัด คือ เชียงราย สุรินทร์ ปราจีนบุรี และสตูลปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติได้เห็นชอบให้ สท. ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้หลักการ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน และเพื่อให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนสู่ระดับชาติ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๙แนวคิดในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่าย

  การเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยที่แต่ละกลุ่มยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนต่อไปอย่างไม่สูญเสียเอกลักษณ์และปรัชญาของตนเอง การเชื่อมโยงนี้จะอยู่ในรูปของการจัดองค์กรที่มีโครงสร้างของความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน ตลอดจนเฝ้าระวังปัญหาที่เด็กและเยาวชนต้องเผชิญ

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายให้สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล โดยให้มีคณะบริหารสภาเด็ก

  และเยาวชนตำบล จำนวนไม่ต่ำกว่า ๒๐ คน และมีสัดส่วนหญิง/ชายเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่องการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลโดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม

  ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

  บทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนตำบล

  ๑. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในตำบล

  ๒. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม
  ๓. ประสานการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม/ชมรมเด็กและเยาวชนในตำบลให้สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

  ๔. เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

  ๕. ประสานการทำกิจกรรมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ
  ประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนจะได้รับ

  ๑. เด็กและเยาวชนในตำบลมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ตรงกับความต้องการของเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง
  ๒. มีศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในตำบล

  ๓. มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม

  ๔. มีการรวมตัวของเด็กและเยาวชนในตำบล เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมซึ่งกันและกัน

  ๕. ปัญหาเด็กและเยาวชนได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง โดยการใช้กิจกรรมอาสาสมัครเป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

  ๖. เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสฝึกฝนคุณลักษณะภาวะการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม

   

 • ความรู้เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
 • ประกาศ อบต.วังแดง เรื่อง รับสมั้ครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง.pdf


 • คณะกรรมการบริหารงานและสมาชิก