หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564  
พัสดุ


 
   
   
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564  
ประกาศประจำไตรมาสที่ 2


 
   
   
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564  
จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564


 
   
   
   
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขปีดำเนินการ ครั้งที่ 1/2564  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564


 
   
   
   
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขปีดำเนินการ ครั้งที่ 1/2564  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564


 
   
   
   
 
ประกาศ การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3


 
   
   
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564


 
   
   
   
 
wWNVRmXDubiu  
vThETXRiaJK


 
   
   
   
 
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)  
ประกาศ เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


 
   
   
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564  
ประจำเดือน เมษายน 2564


 
   
   
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)  
ประกาศประจำไตรมาสที่ 1


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย