หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.วังแดง
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562  
ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562


 
   
   
   
 
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4


 
   
   
   
 
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3


 
   
   
   
 
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2


 
   
   
   
 
เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภา วันอาทิตย์ที่24 มีนาคม 2562 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส (ปฎิทินการเลือกตั้ง ส.ส)  
การเลือกตั้งส.ส ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.


 
   
   
   
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1


 
   
   
   
 
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


 
   
   
   
 
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


 
   
   
   
 
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
งานทรัพยากรบุคคล อบต.วังแดง


 
   
   
   
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4


 
   
   
   
 
รายงานข้อมูล รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


 
   
   
   
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ.2561  
งบแสดงฐานนะการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2561


 
   
   
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ เพื่อการสรรหาและการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ เพื่อการสรรหาและการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


 
   
   
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย