หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.วังแดง
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

 

นางสาวสุรีย์ พรพงษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง

 

 

 

นางประภาพร  จันตรา

นางสาวกฤษ์ณา ยอดศิริ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 

 

 

นางเสาวนีย์  ด่านไพศาลอารยกุล

นางรัตนา  โตเขียว

ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

พนักงานจ้าง

 

 

 

           

 

ภารกิจหน้าที่
    มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและการรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงิน การเบิกเงิน การเก็บเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน อบต.รวบรวมสถิติเงินในประเภทต่างๆ การขยายเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงาน เงินเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมทดลองของราชการ การจัดผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน จัดเตรียมเอกสารเพื่อรอรับการตรวจสอบงานของจังหวัด และสำนักงานตรวจเงินแผนดิน การเร่งรัดใบสำคัญ และเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒรายได้ การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมต่าง ๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง