หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.วังแดง
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายวริศพัฒน์  นนท์ชะสิริ

ผู้อำนวยการกองช่าง

<

นายคฑาวุฒิ  โตพลัด

นางสาวณัฐนรี นิ่มจันทร์

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสมโภชน์  แป้นทอง

นายบุญเลิศ  แจ่มจำรัส

พนักงานทั่วไป

คนงานทั่วไป


นายวิชาญ  ขมภูเอก

นายณัฐวุฒิ  กล่อมเกลี้ยง

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

คนงานทั่วไป

นายทองคำ นุรี

นายรุ่งตะวัน โต๊ะมุข

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

 

อำนาจหน้าที่

ภารกิจหน้าที่
        1.งานก่อสร้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างควบคุมการก่อสร้าง อาคาร ทาง สะพาน แหล่งน้ำ งานซ่อมบำรุง งานประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ งานออกแบบและคำนวนด้านวิศวกรรมโยธา งานให้คำแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา งานสำรวจและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
        2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานออกแบบ ทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานวิศวกรรม งานตรวจสอบอาคาร และควบคุมการก่อสร้างตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่ได้รับการถ่ายโอน งานเขียนแบบและกฏหมายอื่นที่ได้รับ การถ่ายโอน งานเขียนแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
        3.งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟา ประปางานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคการประปา การไฟฟ้า และงานซ่อมแซม บำรุงระบบต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย