หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.วังแดง
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

สถานที่สำคัญในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

วัดวังแดงเหนือ :


 

สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ.2325 ตรงที่ตั้งวัดมีแม่น้ำป่าสัก มีลักษณะเป็นวังน้ำวน ชาวบ้านที่ถูกกวาดต้อนมาจากตำบลวังแดงเหนือ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรส่วนใหญ่เป็นพวกลาวพวน มาขุดถมคลองกั้นแม่น้ำป่าสัก ให้ไหลเป็นทางตรง เมื่อชาวบ้านที่เคยอยู่ฝั่งตรงข้ามคลองกันเมื่ออยู่จังหวัดพิจิตร ในตำบลวังแดงใต้ สร้างวัดตามชื่อตำบลที่มา จึงสร้างวัดขึ้นมาบ้างขนานนามว่าวัดวังแดงเหนืออำเนื่องจากมีอีกวัดหนึ่ง ชื่อวัดวังแดงใต้ เพื่อไม่ให้ชื่อวัดตรงกันวัดวังแดงเหนือได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2429 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 6 วา 2 ศอก คือยาว 9 วา 3 ศอก
สิ่งศักดิ์สิทธิ์  :
1.พระประธานในพระอุโบสถ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธ ศาสนิกชนโดยทั่วไป
    วิธีการกราบไหว้ จุดธูปเทียน ปิดทองบูชา บนขอพร
2.รูปหล่อ 3 หลวงพ่อ (หลวงพ่อโป๋,หลวงพ่อแจ่ม,หลวงพ่อวงษ์,)ประดิษฐานอยู่ที่ วิหารข้างพระอุโบสถ
งานประจำปี : งานปิดทองไหว้พระวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคม  งานสรงน้ำพระวันสงกรานต์,งานประเพณีทอดกฐิน
วัตถุมงคล : หลวงพ่อโป๋  มีเหรียญ,พระพิมพ์อุ้มบาตร (สลกบาตร)เนื้อทองเหลือง) พระปิดทวาร  
               หลวงพ่อแจ่ม  มีมีดหมอ,มีดปากกา,รูปถ่าย,เหรียญรูปเหมือน,ผ้ายันต์
               หลวงพ่อวงษ์ มีเหรียญรูปเหมือน

เจ้าอาวาสวัดวังแดงเหนือ  เท่าที่สืบค้นได้ มี 9 รูปคือ  :
              รูปที่ 1 พระอธิการพริ้ง   พ.ศ.2427-2447
              รูปที่ 2 พระอุปัชฌาย์สา  พ.ศ.2447-2459
              รูปที่ 3 พระครูใบฏีกาโป๋ (เกจิอาจารย์)    พ.ศ.2459-2478
              รูปที่ 4 พระครูประภาสธรรมคุณ (หลวงพ่อแจ่ม) เกจิอาจารย์  พ.ศ.2483-2515
              รูปที่ 5 พระครูอาทรวุฒิกิจ (หลวงพ่อวงษ์) เกจิอาจารย์  พ.ศ.2515-2538
              รูปที่ 6 พระอธิการบุญสม อะมะโส   พ.ศ.2538- ปัจจุบัน

วัดวังแดงใต้  :

สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ.2320 โดยชาวบ้านที่ถูกกวาดต้อนมาจากตำบลวังแดงใต้ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่เป็นพวกลาวพวน เพื่อมาขุดถมคลองกั้นแม่น้ำป่าสักให้ไหลไปทางตรง เมื่อเห็นว่าบริเวณที่มาอาศัยอยู่อุดมสมบรูณ์ดีจึงคิดตั้งรกรากอยู่ที่นี่ และได้สร้างวัดตามชื่อตำบลที่มาคืออำวัดวังแดงใต้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2522 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 45 เมตร ยาว 45 เมตร ได้ผูกพันธสีมาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523

สิ่งศักดิ์สิทธิ์   :
1. พระประธานในพระอุโบสถ เป็นที่เคารพสักการะบูชา ศาสนิกชนโดยทั่วไป
วิธีการกราบไหว้ : จุดธูปเทียน ปิดทองบูชา บนขอพร
งานประจำปี : งานปิดทองไหว้พระเดือน 4 ,งานสรงน้ำพระวันสงกรานต์,งานประเพณีทอดกฐิน
วัตถุมงคล : เหรียญ - รูปหล่อ กริ่งรูปเหมือนหลวงพ่อเอื้อน,มีดปากกา,ตะกรุดหลวงพ่อเอื้อน
เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้ เท่าที่สืบค้นได้มี 7 รูป คือ  :
รูปที่ 1 หลวงพ่อแก้ว       รูปที่ 2 พระอาจารย์ต่อ                  รูปที่ 3 พระอาจารย์คร้าม
รูปที่ 4 หลวงพ่อโถ         รูปที่ 5 พระอาจารย์เขียน ปุสสเทโว     รูปที่ 6 พระอาจารย์สนิท เตชปญโญ
รูปที่ 7 พระอาจารย์เอื้อน อตฺตมโน เกจิอาจารย์ดังในปัจจุบัน พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน
วัดบึง  : 
หรือวัดบ้านบึง สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ.2325 ได้มีนามวัดตามชื่อบ้านและโดยที่หมู่บ้านนี้มีบึงใหญ่อยู่ เกิดจากการตกคุ้งของแม่น้ำป่าสัก ที่เกิดจากการถมคลองเพื่อให้กระแสน้ำไหลเป็นทางตรง เพื่อย่นระยะเวลาในการเดินทางกระแสน้ำจึงเปลี่ยนทิศทางกลายเป็นบึงใหญ่ดังที่เห็นในปัจจุบัน จึงมีนามอย่างนั้น วัดบึงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2330
สิ่งศักดิ์สิทธิ์  :
1. พระประธานในพระอุโบสถ เป็นที่เคารพสักการะของ พุทธ ศาสนิกชนโดยทั่วไป
   วิธีการกราบไหว้ จุดธูปเทียน ปิดทองบูชา บนขอพร
วัตงานประจำปี : ปิดทองไหว้พระกลางเดือน 4 , งานสรงน้ำพระวันสงกรานต์, งานประเพณีทอดกฐิน
วัถตุมงคล เหรียญหลวงปู่รอด, เหรียญหลวงปู่เสน,ลูกประคำ,ตะกรุด, เลสข้อมือ ,กำไลข้อมือ,แหวน,หลวงพ่อลำเพย
เจ้าอาวาสวัดบึง  เท่าที่สืบค้นได้ ได้ 7 รูป คือ  :
รูปที่ 1 หลวงปู่เสน            รูปที่ 2 พระอาจารย์เปลื้อง    รูปที่ 3 พระอาจารย์อินทร์
รูปที่ 4 พระอาจารย์หวาน     รูปที่ 5 พระอาจารย์จรัล       รูปที่ 6 พระอาจารย์รอด
รูปที่ 7 พระครูอุดมภาวนาธิมุต(หลวงพ่อลำเพย) เจ้าคณะตำบลวังแดง พ.ศ.2508 ถึงปัจจุบัน