หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.วังแดง
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

โครงสร้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

นายณรงค์  ส่วางจันทร์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


นายนุกูล  ลือศิริ

นางสาวรัติกร จันทร์แก้ว

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

นายจรัล  มาลี

นายสมจิตร์  ศรศิลป์

สมาชิกสภา อบต.วังแดง หมู่ 1

สมาชิกสภา อบต.วังแดง หมู่ 1

นายสุขุม  สุทัศษา

นายโสภณ  พิฬารัตน์

สมาชิกสภา อบต.วังแดง หมู่ 2

สมาชิกสภา อบต.วังแดง หมู่ 2


นายบุญส่ง  ขุมทรัพย์

นายณรงค์  สว่างจันทร์

สมาชิกสภา อบต.วังแดง หมู่ 3

สมาชิกสภา อบต.วังแดง หมู่ 3


นายชลอ  แก้วมณี

นายนิกูล  ลือศิริ

สมาชิกสภา อบต.วังแดง หมู่ 4

สมาชิกสภา อบต.วังแดง หมู่ 4


นายจำลอง  ลายหงษ์

นายสุจิน  พันธุรันต์

สมาชิกสภา อบต.วังแดง หมู่ 5

สมาชิกสภา อบต.วังแดง หมู่ 5


นายสุชิน  เกิดพุ่ม

นายวิเชียร  โต๊ะมุข

สมาชิกสภา อบต.วังแดง หมู่ 6

สมาชิกสภา อบต.วังแดง หมู่ 6


นายอนุกูล  วนิดา

นายวิรัช  สมเสียง

สมาชิกสภา อบต.วังแดง หมู่ 7

สมาชิกสภา อบต.วังแดง หมู่ 7


นายไพฑูรย์  จันทร์กลิ่น

นายประสิทธิ์  ชีตารักษ์

สมาชิกสภา อบต.วังแดง หมู่ 8

สมาชิกสภา อบต.วังแดง หมู่ 8