หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.วังแดง
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายโสภณ  มัตเดช 
กำนันตำบลวังแดง

Facebook :  https://www.facebook.com/sp.md.so

นางจามรี มะไฟหวาน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 (บ้านวังแดงเหนือ)

โทร 08x - xxxxxxx

นางทรงศร  เพ็ชรโทน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 (บ้านวังแดงเหนือ)

โทร 08x - xxxxxxx

นายกล้าณรงค์  ชีตารักษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 (บ้านโคกถั่ว)

โทร 08x - xxxxxxx

นายโสภณ  มัตเดช  
กำนันตำบลวังแดง (บ้านท้ายคุ้ง)

โทร 08x - xxxxxxx

นางทวีป  เดชพจน์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 (บ้านบึงใต้)

โทร 08x - xxxxxxx
Facebook :  https://www.facebook.com/profile.php?id=100011067031801

นายมนัส  ชูวงษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 (บ้านบึงกลาง)

โทร 08x - xxxxxxx

นายขวัญชัย  เขมารมย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 (บ้านบึงเหนือ)

โทร 08x - xxxxxxx
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100004990785175

นายมานัด  โต๊ะสัมฤทธิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 (บ้านบึงเหนือ)

โทร 08x - xxxxxxx