หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 คร้้งที่1/2560  
   
2
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560  
   
3
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2560  
   
4
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2560  
   
5
รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560  
   
6
รายงาานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2561  
   
7
รายงาานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2561  
   
8
รายงาานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2561  
   
9
รายงาานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2561  
   
10
รายงาานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2561  
   
11
รายงาานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2/2561  
   
12
รายงาานการประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2561  
   
13
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562