หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2560  
   
2
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีพ.ศ.2560-2564 ( ระยะเวลา 5 ปี)  
   
3
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   
4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  
   
5
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  
   
6
รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน  
   
7
ประกาศ สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562  
   
8
แนวทางการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่