หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557  
   
2
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2558 - 2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่3)  
   
3
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563  
   
4
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 )  
   
5
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 )  
   
6
แผนพัฒนาบุคลากร 2561  
   
7
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
   
8
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  
   
9
ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง