หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ  
   
2
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติบุคลากร  
   
3
หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากร ประกาศ ก.ถ  
   
4
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
   
5
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตามประกาศ ก.จ.ก  
   
6
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตามประกาศ ก.ถ  
   
7
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล  
   
8
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
   
9
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564  
   
10
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
   
11
เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ  
   
12
การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพประจำปีงบประมาณ 2564  
   
13
การมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ  
   
14
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565  
   
15
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
   
16
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565  
   
17
การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ปีงบประมาณ 2565  
   
18
การมอบประกาศนียบัตรและเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565  
   
19
รายงานการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564  
   
20
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ อบต.วังแดง  
   
21
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล