หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.วังแดง
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่ที่ 5 จากถนนสายบ้านบึง หมู่ที่ 3,5,7 ถึงถนนสายบ้านบึง-วังแดง หมู่ 2,8
2 สรุปผลการประมาณการราคา ปร.4 ปร.5 โครงการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่ที่ 5 จากถนนสายบ้านบึง หมู่ที่ 3,5,7 ถึงถนนสายบ้านบึง -วังแดงหมู่ที่ 2,8
3 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่ที่ 5 จากถนนสายบ้านบึง หมู่ที่ 3,5,7 ถึงถนนสายบ้านบึง-วังแดง หมู่ 2,8
4 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นผนังกระจกอลูมิเนียมบาน ปิด-เปิดคู่ และตู้โชว์กระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยงานแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 2,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง