หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.วังแดง
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดประชารัฐตำบลวังแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ประกาศ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดประชารัฐตำบลวังแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดินและมะพร้าวสับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำ ตำบลวังแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งรถขบวนแห่เทียนพรรษา โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดินและมะพร้าวสับ โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง