หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.วังแดง
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน
2 ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนปัองกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณอินเตอร์เน็ต
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง