หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.วังแดง
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 แบบสรุปประมาณการราคาก่อสร้างและปริมาณงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองโพธ์)
2 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองโพธิ์)
3 แบบสรุปประมาณการราคาก่อสร้างและปริมาณงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโพธิ์ หมู่ 6,7
4 ประกาศราคากลางโครงการปรัปบรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโพธิ์ หมู่ 6,7
5 แบบสรุปประมาณการราคาก่อสร้างและปริมาณงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลา หมู่ 1
6 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลา หมู่ 1 ถึงบ้านนางจงกล จิตสมานันท์
7 แบบสรุปประมาณการราคาก่อสร้างและปริมาณงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสายชล สมบูรณ์ศิลป์ ถึงคลองชลประทาน หมู่ 5
8 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสายชล สมบูรณ์ศิลป์ ถึงคลองชลประทาน หมู่ 5
9 แบบสรุปประมาณการราคาก่อสร้างและปริมาณงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางบุญเรือน กองวาจา ถึงบ้านนายเจน โต๊ะมุข หมู่ 6
10 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางบุญเรือน กองวาจา ถึงบ้านนายเจน โต๊ะมุข หมู่ 6
11 แบบสรุปประมาณการราคาก่อสร้างและปริมาณงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสุวรรณ ชีตารักษ์ ถึงคลองระบายน้ำ หมู่ 3
12 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสุวรรณ ชีตารักษ์ถึงคลองระบายน้ำ หมู่ 3 ตาราง ปปช.01
13 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง หมู่ 8 ตำบลวังแดง
14 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง หมู่ 2 ตำบลวังแดง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 7 จุด 24 ตัว ภายในตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 7 จุด 24 ชุด ภายในตำบลวังแดง
17 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงขุดลอกคลองซอยส่งน้ำภายในตำบลวังแดง จำนวน 5โครงการ
18 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ป.ป.ช.07
19 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560
20 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560