หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.วังแดง
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยงานแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตงานผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ 1 2 3 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟเรนรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑืโรงงาน (ตู้เชื่อมอินวอเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 , 7 , 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสาไฟเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง