หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.วังแดง
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมเกมส์ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงและเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสว่านไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเลื่อยฉลุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปากกาจับเหล็กแบบแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัล โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลวังแดง ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน สนามฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องไฟขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง