หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.วังแดง
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556  
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556


 
   
   
   
 
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556  
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556


 
   
   
   
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556  
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556


 
   
   
   
 
แผนการจัดหาพัสดุปี 56 (ผ.ด.1)  
แผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงปีงบประมาณ2556


 
   
   
   
 
แผนการจัดหาพัสดุปี 56 (ผ.ด.2)  
แผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงปีงบประมาณ 2556


 
   
   
   
 
งบทดลองหลังปิดบัญชี  
งบทดลองหลังปิดบัญชี


 
   
   
   
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
ขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


 
   
   
   
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2554  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2554


 
   
   
   
 
การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2554  
ขอประชาสัมพันธ์ การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2554


 
   
   
   
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2554  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


 
   
   
   
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้งที่ 1/2554  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


 
   
   
   
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้งที่ 1/2554  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


 
   
   
   
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2554  
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลวังแดง


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (2554-2556) เรียบร้อยแล้ว


 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า