หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.วังแดง
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ของขวัญปีใหม่ มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย  
ตามที่รัฐบาลได้มอบให้ทุกกระทรวงดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อมอบเป็น“ของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน” ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีภารกิจในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานบริการประชาชน และงานบริการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา จึงได้คัดเลือกผลงานท


 
   
   
   
 
สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย  
รถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุขยะไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร


 
   
   
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลูกรังเพื่อการเกษตรตำบลวังแดง หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลูกรังเพื่อการเกษตรตำบลวังแดง หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8


 
   
   
   
 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีตถนนสายรอบบึงวังแดงหมู่ที่ 6,7,8  
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีตถนนสายรอบบึงวังแดงหมู่ที่ 6,7,8


 
   
   
   
 
'งบทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2555  
งบทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2555


 
   
   
   
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2555  
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน


 
   
   
   
 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงขุดลอกคลองซอยส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรตำบลวังแดง หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8  
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงขุดลอกคลองซอยส่งน้ำเพื่อใช้มนการเกษตรตำบลวังแดง หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8


 
   
   
   
 
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างรั้วรางระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตฯ  
โครงการก่อสร้างรั้ว รางระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต บริเวณอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงหมู่ที่2 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 
   
   
   
 
ข่าวประชาสัีมพันธ์ถึงผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวังแดง ประจำเดือนมีนาคม 2556 (เงินออกแล้วคะ)  
เงินเบี้ยยังชีพ


 
   
   
   
 
ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556  
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556


 
   
   
   
 
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556  
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556


 
   
   
   
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556  
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556


 
   
   
   
 
แผนการจัดหาพัสดุปี 56 (ผ.ด.1)  
แผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงปีงบประมาณ2556


 
   
   
   
 
แผนการจัดหาพัสดุปี 56 (ผ.ด.2)  
แผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงปีงบประมาณ 2556


 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า