หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.วังแดง
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2554  
ขอประชาสัมพันธ์ การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2554


 
   
   
   
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2554  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


 
   
   
   
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้งที่ 1/2554  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


 
   
   
   
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้งที่ 1/2554  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


 
   
   
   
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2554  
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลวังแดง


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (2554-2556) เรียบร้อยแล้ว


 
   
   
   
 
การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554-2558) องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  
องค์การบริหารส่วนำตบลวังแดง ขอประชาสัมพันธ์การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ฯ


 
   
   
   
 
เชิญชวนปลูกหญ้าแฝก  
จากสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง และบางพื้นที่ประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง


 
   
   
   
 
โรคมือเท้าปาก  
โรคมือ เท้า และปาก เป็นโรคที่ไม่รุนแรง หรือที่เรียกว่า mild disease ผื่นและตุ่มน้ำใส สามารถหายได้เองในเวลา 5 – 7 วัน


 
   
   
   
 
การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2553  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2553


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔


 
   
   
   
 
งบทดลองหลังปิดบัญชี ปีงบประมาณ 2553  
งบทดลองหลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


 
   
   
   
 
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์งานจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พศ.2499  
ประชาสัมพันธ์งานจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พศ.2499


 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า