หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.วังแดง
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
งบทดลองหลังปิดบัญชี  
งบทดลองหลังปิดบัญชี


 
   
   
   
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
ขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


 
   
   
   
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2554  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2554


 
   
   
   
 
การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2554  
ขอประชาสัมพันธ์ การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2554


 
   
   
   
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2554  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


 
   
   
   
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้งที่ 1/2554  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


 
   
   
   
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้งที่ 1/2554  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


 
   
   
   
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2554  
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลวังแดง


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (2554-2556) เรียบร้อยแล้ว


 
   
   
   
 
การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554-2558) องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  
องค์การบริหารส่วนำตบลวังแดง ขอประชาสัมพันธ์การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ฯ


 
   
   
   
 
เชิญชวนปลูกหญ้าแฝก  
จากสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง และบางพื้นที่ประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง


 
   
   
   
 
โรคมือเท้าปาก  
โรคมือ เท้า และปาก เป็นโรคที่ไม่รุนแรง หรือที่เรียกว่า mild disease ผื่นและตุ่มน้ำใส สามารถหายได้เองในเวลา 5 – 7 วัน


 
   
   
   
 
การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2553  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2553


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔


 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า